Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

§ 1 

Wstęp 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki udzielenia Licencji I lub Licencji II oraz przeniesienia prawa własności do Szablonu przez Agnieszkę Ładno - Michalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z1 Agnieszka Ładno - Michalik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Piaskowa 18 b, 05-270 Marki NIP; 113-210-89-01, REGON 015652662, (zwana dalej „ Licencjodawcą”) na Licencjobiorcę zdefiniowanego poniżej .

2. Regulamin jest skierowany do Konsumentów oraz Przedsiębiorców z zastrzeżeniem, że stosowanie postanowień § 9 Regulaminu jest wyłączone w stosunku do Przedsiębiorców, a postanowienia § 10 Regulaminu nie ma zastosowania do Konsumentów. 

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy. 

§ 2 

Definicje 

Wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie Strony nadały im poniżej: 

1. Cena – oznacza cenę za usługę przewozu obowiązującą u danego przewoźnika 

2. Dostawa – oznacza usługę przewozu wraz ze wskazaniem przewoźnika i obowiązującej u niego Ceny oraz w rubryce określonej w Formularzy Zamówienia jako „Dostawa” 

3. Dni Kalendarzowe – oznacza kolejno następujące po sobie dni w kalendarzu 

4. Egzemplarz/Szablon – oznacza egzemplarz Projektu w postaci szablonu krawieckiego oferowany w Sklepie 

5. Formularza Zamówienia – oznacza formularz, który wypełnia Licencjobiorca w celu złożenia Zamówienia, 

6. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 

7. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

8. Kontakt – Agnieszka Ładno – Michalik prowadząca działalność gospodarczą pod firma Z1 Agnieszka Ładno - Michalik

a) adres: ul. Piaskowa 18 b - 05-270 Marki.

b) telefon: 690-006-735 

c) e-mail: shop@thecostiumer.com 

d) numer rachunku bankowego: 23 1950 0001 2006 0037 7236 0001.

9. Koszyk – oznacza specyfikację Projektów/Szablonów wybranych przez Licencjobiorcę spośród dostępnych w Sklepie 

10. Licencja I– oznacza niewyłączną licencję na korzystanie z Projektu bez prawa do sublicencji, której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy będącemu Konsumentem w zakresie niezbędnym do wykorzystania Projektu przez Konsumenta do wykonania Produktu na podstawie której Klient jest uprawniony do: a) utrwalenia i zwielokrotniania Projektu w celu sporządzenia Produktu c) użytkowania Produktu 

11. Licencja II – oznacza niewyłączną licencję na korzystanie z Projekt bez prawa do sublicencji, której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy będącemu Przedsiębiorcą, bez prawa do sublicencji w celu produkcji przemysłowej Produktów na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Projektu w postaci Produktu b) w zakresie rozpowszechniania – wprowadzanie do obrotu Produktów 

12. Licencjobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która za pośrednictwem Sklepu zawiera z Licencjodawcą Umowę Licencji 

13. Licencjodawca – Agnieszkę Ładno - Michalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Z1 Agnieszka Ładno - Michalik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zamieszkałą pod adresem: uL. Piaskowa 18b 05-270 Marki. 

13 A. Pliki cyfrowe wymagają zakupu osobnej licencji w zakresie rozpowszechniania i powielania dowolną techniką jeśli oferowane są na zasadzie POŚREDNICTWA * a nie bezpośredniego wprowadzania do obrotu w formie produktu przez podmiot, który nabył na siebie licencję typu I i typu II.

14. Prawa Autorskie – oznacza majątkowe lub osobiste prawa autorskie przysługujące Licencjodawcy do Projektu 

15. Produkt – oznacza wyrób tekstylny, biżuterię lub obuwie wykonane na podstawie Projektu 

16. Projekt – oznacza projekt wyrobu tekstylnego, biżuterii lub obuwia, którego Egzemplarze są Oferowane w Sklepie 

17. Potwierdzenie – oznacza wiadomość e-mail wysłaną Licencjobiorcy przez Licencjodawcę, po złożeniu przez niego Zamówienia, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu Zamówienia 

18. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dokonującą z Licencjodawcą czynności prawnej związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

19. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin 

20. Sklep– oznacza serwis internetowy pod adresem thecostiumer.shoplo.com za pośrednictwem którego Klient zawiera ze Sprzedawcą Umowę Licencji 

21. Umowa Licencji – oznacza umowę o na podstawie której Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca przyjmuje Licencję I albo Licencję II oraz przenosi na Licencjobiorcę prawo własności Szablonu 

22. Umowa o Świadczenie Usługi– oznacza umowę na podstawie której Licencjodawca świadczy na rzecz Licencjobiorcy usługę elektroniczną polegającą prowadzeniu Konta 

23. Wynagrodzenie I – oznacza wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy na podstawie Umowy Licencji za udzielenie Licencji I oraz przeniesienie na Licencjobiorcę prawa własności do Egzemplarza 

24. Wynagrodzenie II – oznacza wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy na podstawie Umowy Licencji za udzielenie Licencji II oraz przeniesienie na Licencjobiorcę prawa własności do Egzemplarza 

25. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Licencjobiorcy składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia mające na celu zawarcie Umowy Licencji, określające jej szczegółowe warunki: Projekt, Szablon, typ Wynagrodzenia, Licencjobiorcę, wybór Licencji I lub Licencji II, warunki płatności oraz Dostawy

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim. 

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji uniemożliwi korzystanie Licencjobiorcy ze Sklepu oraz dokonywanie w nim Zamówień. 

3. Licencjodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Szablonu. 

4. Koszy porozumiewania się z Licencjodawcą nie są wyższe od standardowych. 

5. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Licencji jest dostępny bezpłatnie na podstronie Sklepu pod adresem http://thecostiumer.com/strony/regulamin/  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Licencjobiorca, jak również zostanie przesłany Konsumentowi w formacie pdf wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Konsumenta podany przy składaniu Zamówienia. 

6. Licencjodawca zapewnia funkcjonowanie Sklepu w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja, Netscape 7.0 lub jego wyższa wersja, Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Safari, Opera 

7. W celu zawarcia Umowy Licencji oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Licencjobiorcę: a) urządzenia z dostępem do sieci internet umożliwiającego korzystanie z zasobów internetu, b) aktywnej skrzynki e-mail, c) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek określonych w ust. 6 niniejszego Regulaminu z włączoną opcją „cookies”: 

8. Licencjobiorcy zabrania się pod rygorem rozwiązania Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym: a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, c) korzystania ze Sklepu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Licencjodawcy oraz innych Licencjobiorców 

9. Licencjodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu. 

10. Jednocześnie Licencjodawca informuje, że korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Licencjodawcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Licencjodawca zaleca stosowanie przez Licencjobiorcę programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci internet. 

§ 4 

Zawarcie Umowy Licencji 

1. Licencjobiorca może dokonywać Zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

2. Licencjobiorca może składać Zamówienia przez Formularz Zamówień. 

3. W celu zawarcia Umowy Licencji Licencjodawca jest zobowiązany co najmniej: 

a) dodać Szablon do Koszyka,, 

b) dokonać wyboru płatności, 

c) dokonać wyboru Dostawy, 

d) wypełnić Formularz Zamówienia 

e) dokonać aktywacji przycisku „Zamawiam” 

4. Umowa Licencji zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą oraz Licencjobiorcą z chwilą aktywacji przycisku „Zamawiam”. 

5. Po otrzymaniu Zamówienia Licencjodawca przesyła Licencjobiorcy Potwierdzenie. Potwierdzenie zawiera szczegóły złożonego Zamówienia.

6. W ramach Umowy Licencji oraz Wynagrodzenia I lub Wynagrodzenia II Licencjodawca udziela praw do użytkowania  szablonu  Licencjobiorcy. 

7. Wszelkie Prawa Autorskie do Projektów przysługują wyłącznie Licencjodawcy. 

8. W przypadku wykorzystania Projektu, na który została udzielona Licencja I w sposób niezgodny z Licencją I, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości 100.000 złotych za każdy przypadek wykorzystania Projektu, na który została udzielona Licencja II w sposób sprzeczny z Licencją I. 

9. W przypadku wykorzystania Projektu, na który została udzielona Licencja II w sposób sprzeczny z Licencją II, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy karę umowną w wysokości 100.000 złotych za każdy przypadek wykorzystania Projektu, w sposób sprzeczny z Licencją II.

§ 5 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Wynagrodzenie I wskazane w Sklepie zostało wyrażone w walucie polskiej, jest wynagrodzeniem brutto i zawiera podatek VAT. 

2. Koszty Dostawy nie stanowią elementu Wynagrodzenia I ani Wynagrodzenia II i zostały określone odrębnie dla każdego przewoźnika w rubryce Formularza Zamówienia oznaczonej jako „Dostawa”. 

3. Licencjobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: 

a) płatność przy odbiorze

b) przelew na rachunek bankowy Licencjodawcy o numerze: 23 1950 0001 2006 0037 7236 0001 IDEA BANK.

§ 6 

Realizacja Zamówień 

1. Realizacja Umowy Licencji zawartej z Konsumentem nastąpi: 

a) w przypadku płatności Wynagrodzenia I za pobraniem – niezwłocznie, 

b) w przypadku płatności Wynagrodzenia I przy odbiorze, po zaksięgowaniu zapłaty Wynagrodzenia I na rachunku bankowym Licencjodawcy 

2. Szablon wraz z paragonem zostanie wysłany do Licencjobiorcy w terminie od 3 do 14 Dni Kalendarzowych od momentu odpowiednio: 

a) zawarcia Umowy Licencji – w przypadku dokonania wyboru płatności za pobraniem 

b) zaksięgowania Wynagrodzenia I lub Wynagrodzenia II na rachunku bankowym Licencjodawcy 

3. Dostawa zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Licencjobiorcę w Zamówieniu. Wydanie szablonu może nastąpić wyłącznie w miejscy znajdującym się na terytorium Polski. 

§ 7 

Rękojmia/Reklamacja 

1. W stosunku do Licencjobiorcy, nie będącego Konsumentem Licencjodawca wyłącza na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię z tytułu wad fizycznych i prawnych Projektu oraz Szablonu. 

2. Licencjobiorca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta na podstawie art. 556 i następnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne Szablonu w rozumieniu art. 556 [1] kodeksu cywilnego oraz wady prawne Szablonu w rozumieniu art. 556 [3] kodeksu cywilnego. 

3. Jeżeli wada fizyczna Szablonu została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Szablonu Konsumentowi domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

4. Jeżeli Szablon ma wadę Licencjobiorca może: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Wynagrodzenia I 

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Licencji chyba, że Licencjodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Szablon na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Szablon był już wymieniany lub naprawiony przez Licencjodawcę. 

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Licencjodawcę usunięcia wady żądać wymiany Szablonu na wolny od wad albo zamiast wymiany Szablonu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Szablonu do zgodności z Umową Licencji w sposób wybrany przez Licencjobiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem wybranym przez Licencjodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Szablonu bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Licencjobiorcę inny sposób zaspokojenia. 

6. Licencjobiorca nie może odstąpić od Umowy Licencji, jeżeli wada jest nieistotna. 

7. Jeżeli Szablon ma wadę Konsument może żądać także: a) wymiany Szablonu na wolny od wad, b) usunięcia wady 

8. Licencjodawca ma obowiązek wymienić wadliwy Szablon na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez niedogodności dla Konsumenta. 

9. Licencjodawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności Umową Licencji Szablonu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Szablonu do zgodności z Umową Licencji wymagałoby nadmiernych kosztów. 

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Szablon na adres ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa 

11. Koszty wymiany lub naprawy Szablonu na nowy ponosi Licencjodawca 

12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą kwota ma być obniżona, a Licencjodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, ze żądanie to uznał za uzasadnione.

13. Licencjodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Szablonu Licencjobiorcy. 

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 13 niniejszego paragrafu. 

15. W terminach określonych w ust. 14 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Szablonu. Jeżeli Licencjobiorca żądał wymiany Szablonu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Licencji albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Szablonu lub usunięcia wady. 

16. W razie dochodzenia przez sądem lub sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

17. Postanowienie ust. 16 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czy termin do wykonania innych uprawnień zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 

18. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyklucza nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Licencjodawca wadę podstępnie zataił. 

19. Licencjobiorca przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących Szablonu obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Licencjodawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenia dla siebie korzystne Licencjobiorca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne. 

20. Jeżeli z powody wady prawnej Szablonu Licencjobiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Licencji albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności za które Licencjodawca odpowiedzialności nie ponosi, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy Licencji, kosztów odebrania, przewozu, przechowania, i ubezpieczenia Szablonu zwrotu dokonanych nakładów, w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

21. Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Szablonu stosuje się postanowienia ust. 14-18 niniejszego paragrafu, z tym że bieg terminu , o którym mowa w ust. 14 rozpoczyna się do dnia, w którym Licencjobiorca dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Licencjobiorca dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy Licencji 

1. Konsument, który zawarł Umowę Licencji może zgodnie z art. 27 Prawa Konsumenckiego w terminie 14 Dni Kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34. Ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenta. 

2. Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie w załączniku numer 2 Prawa Konsumenckiego lub załączniku numer 1 do Regulaminu lub dostępnej na podstronie Licencjodawcy pod adresem http://thecostiumer.com/strony/regulamin/ , a także innej zgodnej z prawem na adres ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : shop@thecostiumer.com 

4. Licencjodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Licencji w formie elektronicznej. 5. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest liczony od daty wydania Szablonu. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Licencji uważa się ją za niezawartą. 

7. Licencjodawca zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak iż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczeni o odstąpieniu od Umowy Licencji wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Szablonu. 

8. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Szablonu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdążenie nastąpi wcześniej. 

9. Konsument jest zobowiązany zwrócić Licencjodawcy Szablon w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Licencji. 

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Szablonu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Szablonu. 

11. Prawo odstąpienia od Umowy Licencji nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeśli Licencjodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Licencjodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Licencji, 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia d) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

§ 9 

Odpowiedzialność 

1. Licencjodawca jest odpowiedzialny względem Licencjobiorcy nie będącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy Licencji do Umowy o Świadczenie Usług tylko, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Licencjodawcy. 

2. Jeżeli działanie lub zaniechanie Licencjodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Licencjodawcy wynikającego z Regulaminu, w tym Umowy Licencji lub Umowy o Świadczenie Usług, Licencjobiorcy nie będącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego. 

3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie. 

§ 10

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Licencjobiorcę w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia jest Licencjodawca. 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi , w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies wykorzystywanych przez Sklep znajduje się w polityce prywatności zamieszczonej na podstronie Sklepu pod adresem http://thecostiumer.com/strony/regulamin/

§ 12 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Jeżeli Licencjodawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgodzi się, ze stanowiskiem Licencjodawcy, Konsument jest uprawniony do podania sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego lub zwrócić się do powołanego sądu o mediację lub arbitraż (ADR) 

2. Informacje o dostępie do procedur wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu znajduje się na podstronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz na stronach powiatowych (miejskich ) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których przedmiot działalności stanowi ochrona praw Konsumentów. 

3. W przypadku, gdy pozasądowe rozpatrywanie reklamacji nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Licencjodawcą, a Konsumentem spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego. 

§ 13

Postanowienia Końcowe 

1. W razie sprzeczności Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem nie będą wiążące dla Konsumenta, a Licencjodawca podejmie działania lub zaniechania zgodne z powołanymi normami prawnymi. 

2. Licencjodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. 

3. Licencjobiorcy, którzy zawarli Umowę Licencji lub Umowę o Świadczenie Usług zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać. 

4. Licencjobiorca akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Licencjobiorca wypowiada Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. 

5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa konsumenckiego. 

6. Do Regulaminu został sporządzony jeden załącznik który stanowi jego integralną część. 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[miejscowość i data] [imię i nazwisko oraz adres Konsumenta] 

Z1 Agnieszka Ładno -Michalik [adres, telefon, e-mail] 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko Konsumenta] informuję o moim odstąpieniu od Umowy Licencji zawartej odnośnie [określenie Szablonu], który został mi wydany w dniu [data].

podpis 

Polityka Prywatności.

§ 1 

Wstęp 

1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez The Costiumer Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową http://thecostiumer.com

2. Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie zamieszczonym pod adresem http://thecostiumer.com/strony/regulamin/

§ 2 

Administrator danych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Ładno -Michalik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Z1 Agnieszka Ładno-Michalik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem ul. Wał Miedzeszyński 646,03-994 Warszawa, posługująca się numerem PESEL[*] oraz NIP 113-210-89-01, adresem e-mail shop@thecostiumer.com 

2. The Costiumer informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zbiorze pod nazwą „Klienci” oraz zbiorze pod nazwą „Informacje Handlowe”, w stosunku do których zostały złożone wnioski o rejestrację do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

3. The Costiumer nie powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji w związku z czym samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”) 

§ 3 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych 

1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi : 

a) konieczność realizacji Umowy Licencji I, jak również podjęcie działań przed zawarciem Umowy Licencji I na Państwa żądanie (art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO) 

b) konieczność zrealizowania przez The Costiumer uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt. 2 UODO) 

c) na podstawie udzielonych przez Państwa zgód (art. 23 ust.1 pkt.1 UODO) 

d) Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez The Costiumer, albo odbiorców danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO), które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług The Costiumer oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez The Costiumer działalności gospodarczej. 

2. Udzielenie przez Państwa zgód, o których owa w ust. 1 pkt. c) powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie Umowy Licencji oraz realizację Zamówienia. 

3. Udzielona zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu może zostać przez Państwa w każdej chwili cofnięta, a podane dane osobowe usunięte zarówno samodzielnie przez Państwa, jak i poprzez przesłanie do The Costiumer żądania w tym zakresie na adres shop@thecostiumer.com 

§ 4 

Cel i zakres przetwarzania Państwa danych 

1. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych w Sklepie. 

2. W celu zawarcia i wykonania Umowy Licencji oraz realizacji Dostawy na Państwa adres zamieszkania The Costiumer przetwarza następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu (na który będzie dzwonić przewoźnik realizujący Dostawę) adres e-mail (w celu przesłania Potwierdzenia Zamówienia oraz informacji o jego statusie) adres zamieszkania (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), a w przypadku Licencjobiorcy nie będącego Konsumentem również nazwę firmy oraz numer NIP. 

3. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na odbiór osobisty Szablonu, The Costiumer również będzie przetwarzać dane osobowe wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym adres Państwa zamieszkania będzie niezbędny do wystawienia dowodu zawarcia Umowy Licencji (w tym przeniesienia własności Szablonu) 

4. W przypadku wyboru Dostawy na adres inny niż podany w Formularzu Zamówienia w celu realizacji Dostawy niezbędne będzie podanie przez Państwa adresu, pod którym chcecie odebrać Szablon (w tym nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto), aby przewoźnik mógł dostarczyć Szablon pod wskazany adres. 

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt a) lub § 3 ust. 1 pkt b) Polityki. 6. The Costiumer będzie przetwarzać Państwa adres e-mail w celach marketingowych na w oparciu o przesłankę określoną w § 3 ust. 1 pkt c) i § 3 ust. 1 pkt d) Polityki.

§ 5 

Udostępnienie

1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przez Państwa przewoźnikowi w celu realizacji Dostawy. 

2. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 6 

Uprawnienia 

1. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. 

2. Macie Państwo prawo uzyskać od The Costiumer następujące informacje: 

a) o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach danego zbioru, 

b) od kiedy Państwa dane są przetwarzane w danym zbiorze,

c) o źródle z którego pochodzą Państwa dane, 

d) o odbiorcach, lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane 

1. Ponadto na Państwa żądanie The Costiumer, uzupełni, uaktualni oraz sprostuje Państwa dane osobowe, jak również wstrzyma (czasowo lub na stałe) ich przetwarzanie lub je usunie jeśli Państwa dane okażą się niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 3. Poza tym w przypadku przetwarzania Państwa danych przez The Costiumer w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 UODO jesteście Państwo uprawnieni do: a) wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, b) wniesienia sprzeciwu 1. Aby skorzystać z uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie należy przedstawić The Costiumer stosowne żądanie korzystając z Danych Kontaktowych. § 7 Zasady ochrony danych osobowych 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. The Costiumer zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. The Costriumer wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 

4. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od The Costiumer, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy. 

§ 8 

Ciasteczka 

1. The Costiumer oświadcza, że korzysta z plików „cookies” (ciasteczka). 

2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer Sklepu i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu). Więcej informacji na temat plików cookies możecie Państwo przeczytać na www.wszystkoociasteczkach.pl 

3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają The Costiumer określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano już stronę Sklepu (co nie jest jednoznaczne z informacją na temat tego kto tę stronę odwiedzał) i jakie jego użytkownik miał wówczas preferencje (jaka była zawartość koszyka). 

4. The Costiumer korzysta z wewnętrznych plików cookies. 

5. The Costiumer wykorzystuje wewnętrzne pliki cookies w celu: 

a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Sklepu, 

b) statystycznym, 

c) przystosowania strony Sklepu do Państwa preferencji 

6. The Costiumer może umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. 

7. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane się z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. 

8. The Costiumer korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów. 

9. The Costumer wykorzystuje w celu reklamy Sklepu Google AdWards, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

10. W każdej chwili możecie Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej. 

11. Istnieje również możliwość zablokowania dostępu plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie konfigurowanie Państwa przeglądarki, jednakże wówczas Sklep może nie funkcjonować prawidłowo. 

12. The Costiumer korzysta z serwera, który gromadzi w logach serwera w celach statystycznych informacje dotyczące urządzenia, z którego Państwo używacie łącząc się ze Sklepem. o IP Państwa komputera

§ 9 

Zmiany 

1. The Costiumer zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na stronie Sklepu pod adresem http://thecostiumer.com/strony/regulamin/ 

2. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu .

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów